ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

α) Εἲμαστε οἱ μόνοι ποὺ διδάσκουμε τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ὡς ὁμιλουμένη γλῶσσα, ὣστε νὰ ἐπιτύχουμε τὴν οὐσιαστικὴ ἐκμάθησή της.

β) Διδάσκουμε μέσω διαδικτύου 24 ὣρες /24ωρο, 7 ἡμέρες /ἑβδομάδα, 12 μῆνες /χρόνο, ὣστε νὰ ἒχετε τὴν δυνατότητα, ὁπουδήποτε καὶ ὁποτεδήποτε, νὰ παρακολουθεῖτε τὰ μαθήματα ἀπὸ τὴν ἂνεση τοῦ χώρου σας.

γ) Ἀγαπᾶμε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἐνδιαφερόμαστε πραγματικὰ γιὰ τὴν διάδοσή της ἀφήνοντας στὴν ἂκρη ἰδεολογίες καὶ ἀντιλήψεις πολιτικοῦ ἢ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρα.

δ) Καλύπτουμε πολύπλευρα τὴν ἀνάγκη τῶν συμμετεχόντων γιὰ ἐκμάθηση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, ἑστιάζοντας τόσο σὲ γλωσσικὰ φαινόμενα ὃσο καὶ σὲ γενικότερα θέματα ἀρχαιογνωσίας.

ε) Διατηροῦμε προσωπικὴ ἐπαφὴ μὲ κάθε ἓναν ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες, ὣστε νὰ τὸν στηρίζουμε σὲ ὃλη του τὴν προσπάθεια.

στ) Προσφέρουμε τὶς καλλίτερες δυνατὲς ὑπηρεσίες μὲ οἰκονομικότατα δίδακτρα, ἀκριβῶς ἐπειδὴ θέλουμε ὃλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι, ἀνεξαρτήτως οἰκονομικῆς κατάστασης, νὰ ἒχουν τὴν δυνατότητα ἐκμάθησης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς.

ζ) Παρέχουμε ἀποκλειστικὰ στοὺς μαθητὲς μας τεχνικὴ ὑποστήριξη ἐξ ἀποστάσεως (μέσω Teamviewer) σὲ προνομιακὲς τιμές.

Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015 μέχρι καὶ σήμερα ἒχουμε διδάξει μὲ τὴν μέθοδό μας 200 καὶ πλέον συμμετέχοντες, συμπληρώνοντας 2000 ὣρες διδασκαλίας. Καὶ συνεχίζουμε...