ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Ἀναλύσεις κειμένων (ἀπό τὸ πρωτότυπο) ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ περιόδων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.
  • Μελέτη λεξιλογίου καὶ ἐτυμολογίας τῶν λέξεων.
  • Μελέτη βασικῶν στοιχείων γραμματικῆς καὶ συντακτικοῦ καὶ βιωματικὴ ἐκμάθησή τους.
  • Φύλλα ἐργασίας μὲ ἀσκήσεις ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.
  • Ἠχητικὰ ἀρχεῖα μὲ ἁπλᾶ ἀρχαία ἑλληνικὰ κείμενα γιὰ ἀκουστικὴ ἐξάσκηση.
  • Παραγωγὴ λόγου στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ (συγγραφὴ προτάσεων, παραγράφων, κειμένων).
  • Προφορικὴ ἐξάσκηση στὴν ἀρχαία ἑλληνική.
  • Ἀσκήσεις μετατροπῆς συγχρόνου λόγου ἀπὸ τὰ νέα στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.
  • Μελέτη στοιχείων τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.