Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Διαπιστώνοντας ὅτι ἡ μέθοδος διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ποὺ ἐφαρμόζεται στὸ ἑλληνικό ἐκπαιδευτικό σύστημα ἔχει ἀποτύχει παταγωδῶς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κάνει τοὺς Ἕλληνες νὰ μισοῦν τὴν ἴδια τους τὴν γλῶσσα, σκέφτηκα νὰ ἀναζητήσω κάτι νέο· μία μέθοδο ποὺ θὰ ἐπιτρέπει σὲ ὄσους τὴν ἀκολουθοῦν νὰ μαθαίνουν οὐσιαστικὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση, κάποια στιγμή, νὰ διαβάζουν ἀρχαῖο κείμενο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἀλλὰ καὶ νὰ παράγουν πρωτότυπο λόγο, γραπτὸ ἢ προφορικό, στὰ άρχαῖα ἑλληνικά. Ὄχι βέβαια μὲ σκοπὸ νὰ τὸν χρησιμοποιήσουν στὴν καθημερινότητά τους, ἀλλὰ γιατὶ μόνο μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν μαθαίνεται μία γλῶσσα.

Στόχος μας λοιπὸν εἶναι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ πολιτικὰ ἢ θρησκευτικά μας «πιστεύω», νὰ κατακτήσουμε τὴν σοφὴ αὐτὴ γλῶσσα –στὸ μέτρο βέβαια τοῦ δυνατοῦ- καὶ νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν πνευματικά, ψυχικά, ἠθικά.