ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

4 – 10 ἀτόμων -Πρωϊνὰ – Ἀπογευματινὰ – Βραδινὰ – Ἀρχαρίων – Προχωρημένων


ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

4 – 10 ἀτόμων

Α Τμῆμα: ἡλικίες 6-8 ετών

Β Τμῆμα: ἡλικίες 9-11 ετών


ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ:

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ: παρακολούθηση τῶν μαθημάτων μέσω Skype, σὲ συγκεκριμένη ἡμέρα καὶ ὥρα, ὅπως αὐτὴ ὁρίζεται απὸ τὸν καθηγητὴ

καὶ τοὺς συμμετέχοντες. Τὰ μαθήματα γίνονται 1 φορὰ/ἑβδομάδα καὶ διαρκοῦν 1 ὥρα.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ: παρακολούθηση τῶν μαθημάτων σὲ βιντεοσκοπημένη μορφή σὲ ὅποια ἡμέρα καὶ ὥρα σᾶς ἐξυπηρετεῖ.


ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.