ΜΑΣ ΕΡΩΤΑΤΕ – ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ

Ἡ δομὴ τοῦ ὑλικοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ μεθοδολογία ποὺ ἐφαρμοζεται εἶναι σχεδιασμένες ἒτσι ὣστε νὰ καλύπτουν τὶς ἀνάγκες ὃλων τῶν γνωστικῶν ἐπιπέδων χωρὶς νὰ δημιουργοῦν καμμία δυσκολία.
Μὲ τὸ πέρας τῶν μαθημάτων θὰ εἶστε σὲ θέση νὰ κατανοεῖτε στὸ μεγαλύτερο μέρος του ἓνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο άρχαϊκῆς, κλασικῆς ἢ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς καὶ ταυτόχρονα νὰ μιλᾶτε καὶ νὰ γράφετε στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, νὰ παράγετε δηλαδὴ πρωτότυπο λόγο. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση βέβαια εἶναι ἡ ἐντατικὴ παρακολούθηση καὶ ἡ προσωπικὴ μελέτη.
Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀφιερώνετε πολλὲς ὣρες γιὰ προσωπικὴ μελέτη. Λίγη ὣρα μελέτης ἀρκεῖ, ἐφόσον αὐτὴ γίνεται σὲ καθημερινὴ βάση. Ἐξάλλου, στὸν σύγχρονο τρόπο ἐκμάθησης τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς μελέτης γίνεται κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος.
Σὲ περίπτωση ἀπουσίας σας ἀπὸ κάποια παράδοση ζωντανῶν ὁμαδικῶν μαθημάτων ἔχετε τὴν δυνατότητα, μέσα ἀπὸ τὴν πλατφόρμα τῆς Moodle, νὰ παρακολουθήσετε βιντοσκοπημένο τὸ μάθημα ποὺ χάσατε ὅσες φορὲς θέλετε.
Ἡ πλατφόρμα λειτουργεῖ ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ χρόνου, 7 ἡμέρες /ἑβδομάδα, 24 ὥρες /24ωρο. Ζωντανὰ μαθήματα παραδίδονται ὅλον τὸν χρόνο – καὶ τὸν Αὔγουστο- ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἀργίες.
Ὄχι, δὲν χρειάζεται νὰ ἀγοράσετε τίποτε. Μέσα ἀπὸ τὴν πλατφόρμα θὰ ἔχετε πρόσβαση σὲ ὁλόκληρο τὸ ὑλικό ποὺ χρησιμοποιοῦμε (σημειώσεις, φύλλα ἐργασίας, λεξικὰ, βιβλία γραμματικῆς-συντακτικοῦ κ.λ.π.)
Ναὶ, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν μαθημάτων παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης ἀντίστοιχη τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἑνοτήτων ποὺ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ.

• Μία σύνδεση internet ( ἐνδείκνυται 24mbps).

• Μία κάμερα καὶ ἕνα μικρόφωνο (σε περίπτωση που δεν βρίσκονται ἐνσωματωμένα στὸν ἡλεκτρονικὸ ὑπολογιστή).