Εὐριπίδης, Μήδεια 214-266 <<  Ὁ ἀντίλογος τῶν γυναικῶν  >>, Ὀριστικὴ Ἐνεστῶτα καὶ Μέλλοντα Μέσης Φωνῆς, Ρήματα ποῦ συντάσσονται μὲ γενικὴ/δοτικὴ/αιτιατικὴ.