Ἀριστοφάνης, Εἰρήνη   << Ἀναζητῶντας τὴν Εἰρήνη >>, Ὀριστικὴ Παρατατικοῦ καὶ Ἀορίστου Μέσης Φωνῆς, ῾Η μετοχὴ